Báo cáo chất lượng nước hiện trường đợt 1 tháng 1/2020 hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà.

2020.02.07 - 2528 lượt xem

Viện Quy hoạch Thủy lợi báo cáo chất lượng nước hiện trường đợt 1 tháng 1/2020 hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà.

Căn cứ theo các quy chuẩn: QCVN 08:2015 nhận định về chất lượng nước tại các vị trí quan trắc theo các mức như sau:

Các vị trí đạt giới hạn A1: Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông thường), bảo tồn động thực vật thủy sinh: Không có vị trí.

Các vị trí đạt giới hạn A2: Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp: Không có vị trí nào.

Các vị trí đạt giới hạn B1: Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng tương tự: Cống Như Trác, Cống Hữu Bị, Cống Cốc Thành, Cống Nhâm Tràng, Cống Cổ Đam, Cống Vĩnh Trị, Đầu kênh T3, Cầu Sắt, sông Sắt (Đường 21), Cầu đường 10 với sông Sắt, Đập An Bài (sông Châu Giang), TB Triệu Xá (sông Châu Giang), Đập Vùa (CG12), Cầu Chủ (sông Châu Giang).

Các vị trí đạt giới hạn B2 (không đạt B1): Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp: Các vị trí đạt các giới hạn trên.

Các vị trí không đạt các giới hạn trên: Không dùng được cho các mục đích sử dụng trên: Cống sông Chanh, Cống Kinh Thanh, Đập La Chợ, Đập Biên Hòa, Cầu Yên Trung (kênh Kinh Thủy), Đầu kênh C19, Đầu kênh T6.

 
Tận dụng triều cao, mở cống lấy nước trao đổi trong hệ thống nhằm đảm bảo chất lượng nước trong hệ thống. 
Nguồn: IWRP

Tin cùng loại