Quyết định số 1199/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Chiến lược Phát triển Viện Quy hoạch Thủy lợi đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045

Ngày 30/3/2023, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến đã ký Quyết định số 1199/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Chiến lược Phát triển Viện Quy hoạch Thủy lợi đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045

Quyết định đã chỉ rõ mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong giai đoạn đến năm 2030, giai đoạn 2031-2045, và giải pháp thực hiện

Nội dung chi tiết Quyết định số 1199/QĐ-BNN-KHCN