Lịch sử pháp lý

.

Nghị định số 02-CP ngày 16/01/1961 của Chính phủ thành lập Uỷ Ban Trị Thủy và khai thác sông Hồng.

.

Quyết định số 1428 QĐ/TC ngày 2/10/1976 của Bộ trưởng Bộ Thủy lợi thành lập Viện Quy hoạch và quản lý nước.

.

Quyết định số 36 QĐ/TCCB ngày 17/4/1995 của Bộ trưởng Bộ Thủy lợi chuyển Viện Quy hoạch và quản lý nước thành Viện Quy hoạch Thủy lợi

.

Quyết định số 100 QĐ/TCCB ngày 26/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Thủy lợi về ban hành điều lệ và tổ chức hoạt động của Viện Quy hoạch Thủy lợi.

.

Quyết định số 36/QĐ-TCTL ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch Thuỷ lợi.

.

Quyết định số 3908/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch Thuỷ lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.