Kịch bản phòng chống ngập lụt, úng vụ mùa năm 2020 khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ

2020.07.22 - 4083 lượt xem

Hiện nay, khu vực Trung du Bắc bộ, các công trình đảm bảo tiêu nước cho các trận mưa khoảng 220 – 250mm trong 3 ngày. Còn tại vùng Đồng bằng Bắc bộ, hệ số tiêu của các công trình đảm bảo tiêu với lượng mưa từ 200 – 250mm trong 3 ngày. Năm 2018 có mưa lớn gặp triều cường ngoài sông, diện tích bị ngập úng lớn tại một số vùng như: Bắc Hưng Hải 20.000 ha, sông Tích – sông Bùi gần 8.300 ha, Nam Định gần 30.000 ha và Ninh Bình gần 6.700 ha. Một số khu vực chưa đáp ứng được yêu cầu tiêu thoát theo thiết kế như lưu vực Cà Lồ (Vĩnh Phúc) và một số khu vực cục bộ có mức độ đô thị hóa cao thuộc các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng

Trên cơ sở kịch bản lượng mưa và kịch bản về giai đoạn sinh trưởng của lúa, Viện Quy hoạch Thủy lợi đã tổ hợp được 9 kịch bản khung ngập lụt, úng cho khu vực theo từng giai đoạn, cụ thể như sau:

- Kịch bản ngập úng cho giai đoạn lúa mới cấy:

+ Kịch bản 1-1 (KB1-1): Lúa mới cấy; lượng mưa thường xuyên (P=50%).

+ Kịch bản 1-2 (KB1-2): Lúa mới cấy; lượng mưa bằng tần suất mưa tiêu (P=10%).

+ Kịch bản 1-3 (KB1-3): Lúa mới cấy; lượng mưa vượt tần suất mưa tiêu (P=5%).

- Kịch bản ngập úng cho giai đoạn lúa đẻ nhánh, làm đòng:

+ Kịch bản 2-1 (KB2-1): Lúa đẻ nhánh, làm đòng; lượng mưa thường xuyên (P=50%).

+ Kịch bản 2-2 (KB2-2): Lúa đẻ nhánh, làm đòng; lượng mưa bằng tần suất mưa tiêu (P=10%).

+ Kịch bản 2-3 (KB2-3): Lúa đẻ nhánh, làm đòng; lượng mưa vượt tần suất mưa tiêu (P=5%).

- Kịch bản ngập úng cho giai đoạn Lúa cuối vụ:

+ Kịch bản 3-1 (KB3-1): Lúa cuối vụ; lượng mưa thường xuyên (P=50%).

+ Kịch bản 3-2 (KB3-2): Lúa cuối vụ; lượng mưa bằng tần suất mưa tiêu (P=10%).

+ Kịch bản 3-3 (KB3-3): Lúa cuối vụ; lượng mưa vượt tần suất mưa tiêu (P=5%).