Bản tin dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp của các lưu vực sông năm 2023

2023.02.27 - 1536 lượt xem

Vùng Bắc Trung Bộ

STT Bản tin dự báo nguồn nước Tài liệu đính kèm
1 Nội dung bản tin tháng 1/2023 Tải về
2 Nội dung bản tin tháng 2/2023 Tải về
3 Nội dung bản tin tháng 3/2023 Tải về
4 Nội dung bản tin tháng 4/2023 Tải về
5 Nội dung bản tin tháng 5/2023 Tải về

Vùng Nam Trung Bộ

STT Bản tin dự báo nguồn nước Tài liệu đính kèm
1 Nội dung bản tin tháng 1/2023 Tải về
2 Nội dung bản tin tháng 2/2023 Tải về
3 Nội dung bản tin tháng 3/2023 Tải về
4 Nội dung bản tin tháng 4/2023 Tải về
5 Nội dung bản tin tháng 5/2023 Tải về
6 Nội dung bản tin tháng 6/2023 Tải về
7 Nội dung bản tin tháng 7/2023 Tải về

Vùng Tây Nguyên

STT Bản tin dự báo nguồn nước Tài liệu đính kèm
1 Nội dung bản tin tháng 1/2023 Tải về
2 Nội dung bản tin tháng 2/2023 Tải về
3 Nội dung bản tin tháng 3/2023 Tải về
4 Nội dung bản tin tháng 4/2023 Tải về
5 Nội dung bản tin tháng 5/2023 Tải về
6 Nội dung bản tin tháng 6/2023 Tải về