Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài trọng điểm cấp Bộ

2024.06.26 - 149 lượt xem

Ngày 25 tháng 6 năm 2024, Viện Quy hoạch Thủy lợi đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu xác định mức đảm bảo tưới, cấp nước, tiêu, thoát nước phù hợp cho cây trồng cạn chủ lực và một số đối tượng phi nông nghiệp xen kẹp trong hệ thống thủy lợi”.

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo toàn bộ nội dung nghiên cứu, Hội đồng đã có những nhận xét chung về đề tài như sau:

- Hội đồng đánh giá cao khối lượng thực hiện Đề tài. Đây là một đề tài khó, phạm vị rộng lớn, thời gian thực hiện ngắn tuy nhiên với sự chủ động, phối hợp giữa nhóm nghiên cứu Viện Quy hoạch Thuỷ lợi và Đại học Thuỷ lợi đã đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ về khối lượng và chất lượng. Một số hạng mục như Bài báo khoa học, đào tạo vượt yêu cầu đặt hàng của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

- Đề tài đã đề xuất được mức đảm bảo tưới, cấp nước, tiêu, thoát nước phù hợp cho cây trồng cạn chủ lực và một số đối tượng phi nông nghiệp xen kẹp trong hệ thống thủy lợi. Đây là chỉ tiêu quan trọng trong công tác quy hoạch và thiết kế, đầu tư xây dựng công trình các hệ thống thủy lợi trong bối cảnh biến đổi khí hậu, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, cùng sự gia tăng tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa. Tuy nhiên để đảm bảo tính lôgic và khoa học, nhóm nghiên cứu cần rà soát lại các nội dung liên quan đến tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước, đặc tính sinh lý cây trồng đối với hán hán và ngập úng, mức đảm bảo tiêu thoát nước khi tỷ lệ diện tích xen kẹp thay đổi…

Kết quả đánh giá chung: Các thành viên hội đồng đều thống nhất kết quả nghiên cứu của đề tài Đạt yêu cầu; Đề tài cần hoàn thiện thêm một số nội dung nhỏ liên quan đến mẫu báo cáo, thuật ngữ sử dụng trong Dự thảo tiêu chuẩn, điều chỉnh kết luận và kiến nghị… trước khi trình Bộ phê duyệt kết quả nghiên cứu.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

Nguồn: Phòng QHTL Bắc Trung Bộ

Tin cùng loại