Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài NCKH cấp Bộ: Nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế xã hội

2021.07.01 - 1248 lượt xem

Ngày 28 tháng 6 năm 2021, Viện Quy hoạch Thủy lợi đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ: "Nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế xã hội". Hội đồng nghiệm thu do ông Đỗ Văn Thành, Viện trưởng, làm chủ tịch và có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; Tổng cục Phòng chống thiên tai và Viện Quy hoạch Thủy lợi.

Hội đồng đã nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu và thảo luận, đánh giá đầy đủ, chi tiết các sản phẩm khoa học của đề tài. Đánh giá chung về kết quả đạt được và các vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện, ông Đỗ Văn Thành nhấn mạnh:

- Đề tài đã bám sát và thực hiện đầy đủ các sản phẩm khoa học theo đặt hàng, bao gồm: (i) Xây dựng được Bộ tiêu chí lồng ghép và  Bộ chỉ số giám sát, đánh giá việc thực hiện lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai trong quá trình xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phù hợp, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra; (ii) Hướng dẫn thực hiện lồng ghép và giám sát, đánh giá việc thực hiện hoạt động lồng ghép trên cơ sở bộ tiêu chí lồng ghép, bộ chỉ số giám sát, đánh giá được đề xuất; (iii) Đề xuất được các giải pháp nhằm khuyến khích khu vực tư nhân tham gia vào hoạt động phòng chống thiên tai.

- Kết quả đề tài thể hiện khối lượng nghiên cứu, tính toán lớn. Đã nghiên cứu, phân tích lựa chọn nhiều tiêu chí, chỉ số phù hợp và đề xuất các giải pháp khả thi để thực hiện lồng ghép và đánh giá hiệu quả lồng ghép các nội dung phòng, chống thiên tai vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, phát triển kinh tế xã hội.

- Đề tài cần tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm theo nhận xét của các thành viên hội đồng theo hướng tăng cường phân tích, tổng hợp, đảm bảo tính thống nhất trong các sản phẩm của đề tài, làm rõ hơn các tiêu chí và các phương pháp lồng ghép.

Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu cấp cơ sở kết quả nghiên cứu và yêu cầu đề tài hoàn thiện các sản phẩm, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nghiệm thu cấp Bộ.

Nguồn: IWRP

Tin cùng loại