Lấy ý kiến dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

2020.10.29 - 643 lượt xem

Triển khai Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tin cùng loại