Đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phòng chống ngập lụt, úng cho lưu vực sông Bùi và phụ cận”

2023.02.27 - 1890 lượt xem

Đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phòng chống ngập lụt, úng cho lưu vực sông Bùi và phụ cận”  

- Cơ quan chủ trì: Viện Quy hoạch Thủy lợi

- Chủ nhiệm đề tài/dự án: TS Bùi Nam Sách

- Thời gian thực hiện:  7/2020-6/2023

- Mục tiêu đề tài/dự án:

1. Xác định được các nguyên nhân và mức độ ngập lụt, úng trên lưu vực sông Bùi và vùng phụ cận.

 2.  Đề xuất được các giải pháp khoa học công nghệ, giải pháp quản lý để phòng chống ngập lụt, úng nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với đời sống, kinh tế, xã hội, môi trường đảm bảo phát triển bền vững trên vùng nghiên cứu.

a. Kết quả nghiên cứu chủ yếu:

1. Báo cáo đánh giá thực trạng ngập lụt, úng và xác định các nguyên nhân và lượng hoá các tác động.

Kết quả: Đánh giá đầy đủ tình trạng ngập lụt, úng trong vùng nghiên cứu. Phân tích ảnh hưởng của các nguyên nhân gây lũ, bao gồm các nguyên nhân tự nhiên cũng như do con người dây ra. Ứng dụng mô hình toán để lượng hoá tác động của các nguyên nhân gây lũ

2. Báo cáo xác định vùng ngập lụt theo các kịch bản 10%, 5%, 2%, 1% và lũ lịch sử (bao gồm cả bộ bản đồ ngập lụt tỷ lệ 1/10.000 tương ứng với các kịch bản).

Kết quả:  Xác định được diện tích ngập, độ sâu ngập theo các kịch bản về lũ. Bản đồ thể hiện đầy đủ các dữ liệu về phân bố dân cư, cơ sở hạ tầng, sử dụng đất trên vùng bị ngập lụt. Bản đồ có tỷ lệ 1/10.000

3. Báo cáo về giải pháp giải pháp khoa học công nghệ và quản lý phòng chống ngập lụt, úng trên lưu vực sông Bùi và vùng phụ cận.

Kết quả: Giải pháp giải pháp khoa học công nghệ và quản lý phòng chống ngập lụt, úng nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với đời sống, kinh tế, xã hội, môi trường đảm bảo phát triển bền vững trên vùng nghiên cứu được UBND thành phố Hà Nội

4. Báo cáo đề xuất mô hình sản xuất và đời sống thích ứng với điều kiện ngập lũ.

Kết quả: Đề tài xác định được cụ thể các khu vực có nguy cơ ngập lũ thường xuyên. Đề xuất được mô hình sản xuất nông nghiệp; mô hình về cơ sở hạ tầng; mô hình quản lý các khu dân cư phù hợp ở vùng ngập lũ.

5. Báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của các giải pháp.

Kết quả: Đề tài xác định được thiệt hại do lũ gây ra đối với kinh tế, xã hội và môi trường. Xác định được hiệu quả mang lại của các giải pháp được đề xuất.

Các bài báo của đề tài:

1. Nghiên cứu xây dựng bản đồ ngập lụt lưu vực sông Bùi và vùng phụ cận (Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn số 741 - 9/2022)

2. Nghiên cứu giải pháp phòng, chống ngập lụt,úng cho lưu vực sông Bùi và vùng phụ cận (Tạp chí Tài  nguyên nước số 4 năm 2022)

3. Studying into solutions for flood and inundation control in Bui basin and its vicinity (Science and Technology, October 19th, 2021)