Nhiệm vụ phát triển thủy lợi và đảm bảo cung cấp nước sạch nông thôn

2021.06.09 - 65 lượt xem

Quản lý, khai thác công trình thủy lợi với bề dầy hơn 75 năm thành lập và phát triển, bên cạnh cơ cấu tổ chức tương đối hoàn chỉnh, nhân lực ngành thủy lợi liên tục được củng cố, tăng cường ở các cấp từ cấp trung ương, tỉnh huyện, xã, thôn bản và đặc biệt là sự tham gia của người dân trong quản lý, sử dụng nước trong công trình thủy lợi, nước sạch nông thôn.

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, ngân sách nhà nước bố trí cho đầu tư thủy lợi, thủy điện, bảo vệ và phát triển rừng nhằm đảm bảo cấp nước, tiêu nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt.

Các ưu tiên (cả trực tiếp và gián tiếp) của nhà nước mà Việt Nam đã có:

- 904 hệ thống thuỷ lợi lớn và vừa có quy mô diện tích phục vụ từ 200 ha trở lên, trong đó có 110 hệ thống thủy lợi lớn (diện tích phục vụ lớn hơn 2.000 ha);

- Gần 7.000 hồ các loại, với tổng dung tích trữ 50 tỷ m3, trong đó có 150 hồ thủy điện với tổng dung tích trữ khoảng 39,6 tỷ m3, 6.750 hồ thuỷ lợi (4 hồ quan trọng đặc biệt, 888 hồ lớn; 1.633 hồ vừa và 4.225 hồ nhỏ) với tổng dung tích 14,5 tỷ m3. Các hồ chứa đã và đang phục vụ cho phát điện, cấp nước sinh hoạt và phát triển kinh tế, bảo đảm tưới cho 1,1 triệu ha đất canh tác;

- Có 15.975 đập dâng, 19.416 trạm bơm các loại (trong đó: trạm bơm lớn và vừa là 2.161 trạm bơm; trạm bơm nhỏ là 17.255 trạm bơm), trên 27.754 cống tưới, tiêu lớn (bao gồm cống dưới đê);

- Có 6.151 km đê sông, 2.488 km đê biển, 25.869 km bờ bao ngăn lũ đầu vụ hè thu ở Đồng bằng sông Cửu Long; 254.815 km kênh mương các loại, đã kiên cố được 51.856 km;

 

Với các hệ thống thuỷ lợi hiện có, tổng diện tích đất canh tác được tưới bởi công trình thủy lợi là 4.279.200ha, chiếm 37,09% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp (11.536.700ha). Trong đó, diện tích tưới lúa cả năm là 7.254.800ha (động lực: 1.472.400ha, trọng lực: 2.706.700ha, hình thức khác 3.075.700ha), diện tích tưới màu cả năm là 1.255.900ha (động lực: 422.400ha, trọng lực: 459.200ha, hình thức khác: 374.300ha); tưới cho cây công nghiệp hằng năm, cây công nghiệp lâu năm và cây dược liệu là 910.500ha; cấp nước cho nuôi trồng thủy sản cả năm là 687.300ha.

Cũng từ đó đã cơ bản góp phần cấp đủ nước sạch cho các đô thị và 88,5% số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Phát triển bền vững thủy lợi, trong đó có việc đảm bảo cung cấp nước sạch nông thôn trong bối cảnh Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Biến đổi khí hậu toàn cầu sẽ tiếp tục đặt ra những cơ hội và thách thức cho ngành./.  

Nguồn: http://www.tongcucthuyloi.gov.vn/