Kết quả tiếp thu ý kiến các Bộ Ngành, địa phương về Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

2022.03.21 - 327 lượt xem

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Thủ tướng Chính phủ giao là cơ quan tổ chức lập Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch) tại Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09/08/2018. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao Tổng cục Thủy lợi là cơ quan lập quy hoạch. Sau khi xây dựng dự thảo nhiệm vụ lập Quy hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan về nội dung nhiệm vụ lập Quy hoạch, tổ chức hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch (có đại diện một số Bộ, ngành), trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tại Quyết định số 1869/QĐ-TTg ngày 23/12/2019.

Tháng 1/2020 đến tháng 7/2021, tổ chức lựa chọn Tư vấn lập quy hoạch; triển khai các hoạt động lập quy hoạch (thu thập tài liệu, khảo sát kỹ thuật, tính toán mô hình, xây dựng các báo cáo chuyên ngành, thiết kế lập quy hoạch; xi ý kiến, hội thảo...)

Căn cứ khoản 1 Điều 19 Luật Quy hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản số 4630/BNN-TCTL ngày 23/7/2021 gửi hồ sơ Quy hoạch để lấy ý kiến các Bộ, ngành, các cơ quan liên quan và các tỉnh, thành phố về nội dung Quy hoạch; đăng tải hồ sơ Quy hoạch trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xin ý kiến rộng rãi. Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được 65 ý kiến bằng văn bản, trong đó 11 Bộ, ngành trung ương, 54 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, các địa phương, các Hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch tiếp thu các ý kiến hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch:

Nội dung chi tiết:

Báo cáo Tiếp thu, giải trình ý kiến các Bộ, ngành, địa phương

Báo cáo Tổng hợp

Nguồnhttp://www.tongcucthuyloi.gov.vn/