Hà Nội hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng khoảng 150 tỷ đồng/năm

2021.12.10 - 348 lượt xem

Chiều 8/12, tại Kỳ họp thứ Ba, HĐND TP. Hà Nội khoá XVI đã thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, kiết kiệm nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, đối tượng áp dụng Nghị quyết là tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân là thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở có liên quan trong đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nghị quyết cũng nêu rõ, đối với hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước: Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước được miễn tiền thuế đất khi nhà nước cho thuê đất xây dựng công trình; tổ chức thủy lợi cơ sở đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước được hỗ trợ 100% chi phí thiết kế và chi phí máy thi công. Điều kiện hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ.

Đối với hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước: Hỗ trợ 50% chi phí vật liệu, máy thi công và thiết bị để đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn, mức hỗ trợ không quá 40 triệu đồng/ha; hỗ trợ 50% chi phí để san phẳng đồng ruộng, mức hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/ha. Điều kiện hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ.

Về hỗ trợ đầu tư xây dựng cống và kiên cố kênh mương: Hỗ trợ 70% tổng giá trị đầu tư xây dựng cống, kiên cố kênh mương (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).

Toàn bộ nguồn vốn hỗ trợ sẽ do ngân sách cấp huyện thực hiện.

Theo đề xuất của UBND các quận, huyện, thị xã, tổng kinh phí ước tính thực hiện phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2026 khoảng 6.192,5 tỷ đồng; trong đó, kinh phí dự kiến đề nghị hỗ trợ từ nguồn ngân sách khoảng 4.581,5 tỷ đồng. Dự kiến, kinh phí tối đa để thực hiện chính sách này là 150 tỷ đồng/năm.

Nguồn: www.chinhphu.vn