Vụ mùa ở Đông Nam bộ không lo thiếu nước

2021.10.06 - 123 lượt xem

Đông Nam bộ đang sản xuất vụ mùa 2021. Với nguồn nước hiện tại ở các công trình thủy lợi và dự báo mưa, đảm bảo đủ nước tưới cho cả vụ.

Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, đến ngày 1/10, dung tích trữ của các hồ chứa thủy lợi ở Đông Nam bộ đạt từ 63 đến hơn 99% dung tích thiết kế (DTTK). Trong đó, dung tích hiện tại ở lưu vực sông Đồng Nai đạt 78,4%; lưu vực sông Sài Gòn đạt 71,96%;  lưu vực sông Bé đạt 99,67%.

Trong vụ mùa 2021 ở Đông Nam bộ, tổng diện tích gieo trồng trong khu vực tưới của các công trình thủy lợi trên toàn vùng là 85.551 ha (38.452 ha lúa, 46.260 ha các loại rau màu, cây lâu năm, 839 ha thủy sản).

Với tình hình nguồn nước trong hệ thống công trình thủy lợi hiện tại và dự báo mưa trong thời gian vụ mùa 2021, nhìn chung toàn vùng đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất

Cụ thể, trên lưu vực sông Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), tổng diện tích gieo trồng đối với 21 hồ chứa là 7.756 ha (lúa 4.969 ha, Rau màu 741 ha, cây lâu năm 1.682 ha và thủy sản 364 ha). Kết quả tính toán cân bằng nước toàn hệ thống cho thấy 21/21 công trình đáp ứng đủ 100% diện tích..

Trên lưu vực sông Sài Gòn (tỉnh Tây Ninh, tỉnh Bình Phước, tỉnh Bình Dương), tổng diện tích gieo trồng của 10 hồ chứa là 75.637 ha (lúa 32.843 ha, rau màu 11.632 ha, cây lâu năm 30.715 ha và thủy sản 447 ha). Kết quả tính toán cân bằng nước dựa vào nguồn nước hiện có tại các công trình thủy lợi cho thấy 10/10 công trình đáp ứng đủ 100% diện tích tưới.

Trên lưu vực sông Bé (tỉnh Bình Phước), tổng diện tích gieo trồng với 17 hồ chứa là 2.158 ha (lúa 640 ha, rau màu 95 ha, cây lâu năm 1.395 ha và thủy sản 28 ha). Kết quả tính toán cân bằng nước cho toàn hệ thống cho thấy 17/17 công trình đáp ứng đủ 100% diện tích.

Nguồn: nongnghiep.vn