Nghiên cứu xây dựng khung quản lý và đề xuất giải pháp ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai vùng Trung du Bắc Bộ. Áp dụng lưu vực sông Phan - Cà Lồ

2018.12.13 - 3638 lượt xem

Ngày 09/11/2018 tại TP. Hà Nội, Viện Quy hoạch Thủy lợi đã tổ chức hội thảo khoa học cuối kỳ đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu xây dựng khung quản lý và đề xuất giải pháp ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai vùng Trung du Bắc Bộ. Áp dụng lưu vực sông Phan - Cà Lồ”.  Đề tài do PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn  làm chủ nhiệm; Viện Quy hoạch Thủy lợi là cơ quan chủ trì thực hiện đề tài.

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã nghe báo cáo của Viện Quy hoạch thủy lợi về Khung Quản lý tổng hợp và giải pháp ứng phó với các cấp độ ứng phó rủi ro thiên tai cho lưu vực sông Phan - Cà Lồ, báo cáo của Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng chống thiên tai - Tổng cục Phòng chống thiên tai về  Dự thảo Sổ tay hướng dẫn quy trình khung quản lý thiên tai tổng hợp, giải pháp và kế hoạch ứng phó với các cấp độ ứng phó rủi ro thiên tai.

                         PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn báo cáo sản phẩm đề tài

Các đại biểu tham dự buổi làm việc đã có ý kiến thảo luận về việc xây dựng khung quản lý và giải pháp để ứng phó với các cấp độ thiên tai cho vùng nghiên cứu, góp ý kiến về các điểm cần lưu ý trong Dự thảo sổ tay hướng dẫn quy trình khung quản lý thiên tai.   

                            Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến 

Kết thúc buổi hội thảo khoa học đề tài: “Nghiên cứu xây dựng khung quản lý và đề xuất giải pháp ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai vùng Trung du Bắc Bộ. Áp dụng lưu vực sông Phan - Cà Lồ” đã đưa ra các báo cáo và sản phẩm thực hiện được. Bên cạnh đó, nhóm tư vấn cũng đã phân tích và đưa ra các góp ý về giải pháp và khung quản lý thiên tai cho vùng Trung du Bắc Bộ nói chung và lưu vực sông Phan - Cà Lồ nói riêng nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng đề tài.