Hội thảo khoa học” Nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống thien tai vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội”

2020.07.31 - 3890 lượt xem

Đề tài NCKH cấp Bộ: "Nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội" được Viện Quy hoạch Thủy lợi phối hợp với Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật Phòng, chống thiên tai thực hiện từ tháng 2 năm 2018. Tổng cục phòng, chống thiên tai là đơn vị đặt hàng và trực tiếp sử dụng kết quả nghiên cứu nhằm giảm thiểu tác động của thiên tai đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội, môi trường; góp phần làm giảm nguy cơ gia tăng thiên tai và bảo đảm phát triển bền vững; phát huy tối đa nguồn lực và tài nguyên.

Ngày 28/7/2020, Viện Quy hoạch Thủy lợi đã tổ chức hội thảo giữa kỳ nhằm mục đích đánh giá tính đúng đắn và phù hợp của kết quả nghiên cứu, đồng thời làm cơ sở để triển khai các nội dung tiếp theo.

Chủ trì hội thảo là ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục phòng, chống thiên tai. Sau khi chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt những kết quả nghiên cứu chính đã đạt được, nhiều ý kiến góp ý của các chuyên gia trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; đại diện một số bộ, ngành liên quan và tổ chức quốc tế đã được đưa ra, trong đó tập trung vào những nội dung phòng, chống thiên tai cần phải lồng ghép và bộ tiêu chí lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của một số ngành dễ bị tổn thương. Kết luận tại hội thảo, ông Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội và xác định kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là tiền đề để từng bước thể chế hóa, nâng tầm pháp lý cho nội dung này./.

Một số hình ảnh của buổi hội thảo:

Nguồn: IWRP

Tin cùng loại