Tuần (22/04/2024 - 28/04/2024)
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Làm việc tại cơ quan 19/04, 13:37
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Làm việc tại cơ quan 23/04, 09:50
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại cơ quan 19/04, 13:37
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Làm việc tại cơ quan 19/04, 13:37
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Công tác địa phươngPhòng QHTL Bắc Bộ; Mời cán bộ MIK; TTCNTNN Hải Dương19/04, 13:37
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Làm việc tại cơ quan 23/04, 09:50
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại cơ quan 19/04, 13:37
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Làm việc tại cơ quan 19/04, 13:37
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
8h30 Dự kiến họp báo cáo QHTL lưu vực sông HồngPhòng QHTL Bắc Bộ Số 2 Ngọc Hà19/04, 13:37
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
8h30 Họp tại Cục Thuỷ lợiA. N Tuấn; C. Ngọc KTT cùng dự Số 2 Ngọc Hà23/04, 09:50
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại cơ quan 19/04, 13:37
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Làm việc tại cơ quan 19/04, 13:37
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
8h30 Giao ban thángLĐ Viện; P. KH-TH*; Trưởng các đơn vị: Chủ tịch CĐ; Bí thư TN P. 30119/04, 13:37
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
8h30 Giao ban thángTheo lịch Viện trưởng 19/04, 13:37
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
8h30 Giao ban thángTheo lịch Viện trưởng 19/04, 13:37
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
8h30 Giao ban thángTheo lịch Viện trưởng 19/04, 13:37
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Làm việc tại cơ quan 19/04, 13:37
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Làm việc tại cơ quan 23/04, 09:50
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại cơ quan 19/04, 13:37
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Làm việc tại cơ quan 19/04, 13:37
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Ghi chú: Đơn vị có dấu * chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan.