Tuần (21/06/2021 - 27/06/2021)
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
8h30 Làm việc về QH PCTTTLA. Tuấn KHCN tham dự P. 20718/06, 09:00
Chiều Làm việc tại cơ quan 18/06, 09:00
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Sáng Làm việc tại cơ quan 18/06, 14:02
14h00 Họp nhóm kỹ thuật ĐT NCKHP. K4* P. 21118/06, 14:02
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại cơ quan 18/06, 09:00
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Làm việc tại cơ quan 18/06, 09:00
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
8h30 Họp trực tuyến với Cục Thuỷ lợi Lào – QH 2 tỉnh Xiêng Khoảng – Hủa PhănA.Sách, A.Minh, lãnh đạo các phòng: BB, BTB, phòng TNQLCLN P.20718/06, 09:02
14h00 Nghe báo cáo về việc thành phố Hà Nội xin ý kiến Bộ NN & PTNT về quy hoạch phân khu đô thị sông HồngA. Tuấn VP; Lãnh đạo phòng Đ Điều*; B Bộ chuẩn bị tài liệu, bản đồ quy hoạch và ý kiến P. 20721/06, 14:27
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Làm việc tại cơ quan 21/06, 14:45
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại cơ quan 21/06, 14:44
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Sáng Làm việc tại cơ quan 18/06, 09:00
14h00 Nghe báo cáo về việc thành phố Hà Nội xin ý kiến Bộ NN & PTNT về quy hoạch phân khu đô thị sông HồngTheo lịch Viện trưởng P. 20721/06, 14:28
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
8h30 Làm việc về quy hoạch phòng chống thiên tai thuỷ lợiA. Tuấn KHCN P. 20721/06, 14:31
14h00 Báo cáo Lãnh đạo Tổng cục Thuỷ lợi về QHPCTTTLA. Chung VP; A. Tuấn TP KHCN* tham dự Tại Tổng cục Thuỷ lợi21/06, 14:42
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Sáng Làm việc tại cơ quan 21/06, 14:37
14h00 Báo cáo Lãnh đạo Tổng cục Thuỷ lợi về QHPCTTTLTheo lịch Viện trưởng Tại Tổng Cục Thuỷ lợi21/06, 14:38
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại cơ quan 18/06, 09:00
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Làm việc tại cơ quan 18/06, 09:00
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Họp tại Tổng cục Phòng chống thiên taiTheo lịch của Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp; A. Sơn; C Thuỷ TP tham dự Tại Tổng Cục Thuỷ lợi21/06, 14:43
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Làm việc tại cơ quan 18/06, 09:00
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại cơ quan 18/06, 09:00
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Làm việc tại cơ quan 18/06, 09:00
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Đi công tác địa phương 21/06, 14:40
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Sáng Làm việc tại cơ quan 18/06, 14:04
Chiều Nghe báo cáo Quy hoạch TT & TL Quốc gia 18/06, 14:04
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại cơ quan 18/06, 09:00
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Làm việc tại cơ quan 18/06, 09:00
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Ghi chú: Đơn vị có dấu * chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan.