Dự báo 7 ngày của ICON (bước thời gian 3h)(từ ngày 11-10-2023 đến ngày 18-10-2023 )

Dự báo Mưa

Dự báo Nhiệt độ

Dự báo Tốc độ gió

Dự báo Gió giật

Dự báo Lượng mây

BẢN ĐỒ DỰ BÁO MƯA, GIÓ VÀ NHIỆT ĐỘ THEO VỊ TRÍ  ແຜນທີ່ຄາດຄະນຝົນ, ລົມ ແລະ ອຸ່ນນະພູມຕາມທີ່ຕັ້ງ

Tải bảng mưa dự báo từ ICON - (lưới 0.125 độ)  ຝົນຂອງໄອຄອນຂອງເຢຍລະມັນ

Tải bảng nhiệt độ dự báo từ ICON - (lưới 0.125 độ)  ອຸນນະພູຂອງໄອຄອນຂອງເຢຍລະມັນ

Tải bảng gió dự báo từ ICON - (lưới 0.125 độ)  ຕາຕະລາງເລື່ອງລົມ ຂອງໄອຄ້ອນຂອງເຢຍ

Tải bảng gió giật dự báo từ ICON - (lưới 0.125 độ)   ຕາຕະລາງເລື່ອງລົມແບບບັງເອີນຂອງໄອຄອ່ນ ຂອງເຢຍລະມັນ

Tải bảng áp suất dự báo từ ICON - (lưới 0.125 độ)   ຄາດຄະເລື່ອງຄວາມດັນຂອງໄອຄ່ອນຂອງເຢຍລະມັນ

Tải bảng lượng mây dự báo từ ICON - (lưới 0.125 độ)   ຄວາມຊຸມຂອງອາກາດຂອງໄອຄ່ອນເຢຍລະມັນ

Tải bảng độ ẩm dự báo từ ICON - (lưới 0.125 độ)  ເປີເຊັນຂອງເມັກຂອງໄອ່ເຢຍລະມັນ

 

 

(Các nguồn số liệu này được khai thác từ sản phẩm dự báo từ mô hình ICON (DWD). Các thông tin này được cung cấp miễn phí bởi Viện Quy hoạch Thủy lợi để thí nghiệm và tham khảo mà thôi. Người sử dụng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự chính xác cũng như mọi hậu quả do việc sử dụng các dự báo. Viện Quy hoạch Thủy lợi chỉ cung cấp nguyên bản các dự báo và hoàn toàn không bảo đảm sự chính xác, cách sử dụng và áp dụng các dự báo. Trong tất cả mọi trường hợp, Viện Quy hoạch hoàn toàn không chịu trách nhiệm với người sử dụng hay một bên thứ ba khác về mọi tổn thất và hậu quả trực tiếp cũng như gián tiếp do sử dụng hay lạm dụng các dự báo.).

(Ý kiến đóng góp xin gửi về : Bùi Quang Tuấn, 0912653837.  buidangminhgm@gmail.com;  ). 

/