Viện Quy hoạch Thủy lợi làm việc với Ủy ban sông Mê Công Việt Nam và các chuyên gia Ốt-xtrây-li-a về xây dựng chiến lược hành động cho Ban quản lý lưu vực sông

2024.01.11 - 748 lượt xem

Ngày 09/01/2023, Viện Quy hoạch Thủy lợi đã có buổi làm việc với đại diện UB sông Mê Công Việt Nam và nhóm tư vấn Alluvium với sự hỗ trợ của tổ chức AWP hỗ trợ xây dựng Kế hoạch hành động chiến lược nhằm tăng cường vai trò của Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam như là tổ chức Ban quản lý lưu vực sông theo nhiệm vụ được giao của Thủ tướng Chính phủ.

Nhóm chuyên gia Alluvium gồm ông David Winfield và ông Colby Lawton; đại diện phía Viện Quy hoạch Thủy lợi có các Phòng chuyên môn và chức năng bao gồm Phòng Hợp tác Quốc tế, Khoa học công nghệ và Phòng QHTL Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam và Tổ chức AWP của Ốt-xtrây-li-a, Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam phối hợp với các chuyên gia của Công ty tư vấn Alluvium đề xuất buổi làm việc tại Viện Quy hoạch Thuỷ lợi để thảo luận về Quy hoạch thuỷ lợi và các vấn đề có liên quan tại lưu vực sông Sê San-Srêpốk.

Trong buổi làm việc, các bên đã tập trung trao đổi các vấn đề trong sử dụng, quản lý và quy hoạch tài nguyên nước tại lưu vực sông Cửu Long và sông Sê San – Srêpốk, các vấn đề liên ngành, liên vùng, tham gia của các bên liên quan đến khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước cũng như kiến nghị vai trò của Ban quản lý lưu vực sông để giải quyết các vấn đề này. Bên cạnh đó, phía Viện cũng trao đổi thêm thông tin về hiện trạng, kinh nghiệm trong việc triển khai các quy hoạch có liên quan, đồng thời trao đổi thông tin các chương trình, dự án đang thực hiện liên quan tới một số vấn đề như thiên tai, lũ lụt và biến đổi khí hậu của Viện QHTL.

Viện Quy hoạch Thuỷ lợi bày tỏ sự quan tâm tới Kế hoạch hành động và mong muốn có các bên cơ hội hợp tác, làm việc trong thời gian tới.

Một số hình ảnh buổi làm việc

Tin cùng loại