Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu, đề xuất hạn mức sử dụng nước, cơ chế phân bổ nguồn nước trong trường hợp thiếu nước tại công trình thuỷ lợi khu vực Miền Trung”.

2023.02.27 - 2046 lượt xem

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu, đề xuất hạn mức sử dụng nước, cơ chế phân bổ nguồn nước trong trường hợp thiếu nước tại công trình thuỷ lợi khu vực Miền Trung”.

- Cơ quan chủ trì: Viện Quy hoạch Thủy lợi

- Chủ nhiệm đề tài/dự án: PGS. TS Nguyễn Văn Tuấn

- Thời gian thực hiện:  01/2020-12/2022

- Mục tiêu đề tài/dự án:

Xây dựng bộ tiêu chí xác định hạn mức sử dụng nước cho các ngành dùng nước (dân sinh, vật nuôi, cây trồng và các ngành kinh tế khác) trong các trường hợp thiếu nước

Xây dựng cơ chế phân bổ và sử dụng nước hợp lý (hiệu quả, công bằng) và chủ động ứng phó (sử dụng tiết kiệm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất, mua bán, trao đổi, quyền sử dụng nước…) trong trường hợp thiếu nước so với hạn mức được cấp, làm cơ sở xây dựng kết hoạch sử dụng nước và vận hành công trình thuỷ lợi

Kết quả nghiên cứu chủ yếu:

1. Bộ tiêu chí định mức tối thiểu, hạn mức sử dụng nước cho các ngành dùng nước trong trường hợp thiếu nước

2. Cơ chế phân bổ và sử dụng nước hơp lý và chủ động ứng phó trong trường hợp thiếu nước so với hạn mức được cấp

3. Bộ công cụ đánh giá nhanh tình trạng thiếu nước, đánh giá hiệu quả kinh tế đối với các kịch bản phân phối, sử dụng nước phục vụ xác định định mức tối thiểu, hạn mức sử dụng nước và xây dựng cơ chế phân bổ nguồn nước

4. Báo cáo đánh giá tác động kinh tế, xã hội của các phương án phân bổ nguồn nước theo hạn mức phục vụ lựa chọn phương án phân bổ nguồn nước

5. Hướng dẫn xác định hạn mức sử dụng nước của các ngành dùng nước, định mức tối thiểu về sử dụng nước trong các trường hợp thiếu nước và cơ chế phân bổ nguồn nước, phục vụ xây dựng kế hoạch sử dụng nước và vận hành công trình thuỷ lợi

6. Báo cáo kết quả nghiên cứu ứng dụng thử nghiệm cho hệ thống thuỷ lợi Nam Hưng Nghi, Nghệ An và lưu vực sông Cả

Bài báo "Nghiên cứu ứng dụng mô hình sinh thái cây trồng Dssat và dữ liệu viễn thám trong mô phỏng, đánh giá năng suất lúa theo các kịch bản cấp nước”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ lợi số 75 năm 2022