Quyết định số 5453/QĐ-BNN-TCTL ngày 31/12/2020 phê duyệt Đề án " Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS phục vụ quản lý ngành thuỷ lợi giai đoạn 2021-2030, định hướng đến 2045

Ngày 31/12/2020, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký Quyết định số 5453/QĐ-BNN-TCTL ngày 31/12/2020 phê duyệt Đề án " Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS phục vụ quản lý ngành thuỷ lợi giai đoạn 2021-2030, định hướng đến 2045

Quyết định đã chỉ rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, tiến độ và kinh phí thực hiện, tổ chức thực hiện

Nội dung chi tiết Quyết định số 5453/QĐ-BNN-TCTL