Quyết định số 492/QĐ-QHTL ngày 22/9/2016 quy định nhiệm vu, quyền hạn của các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ thuộc Viện Quy hoạch Thuỷ lợi

Ngày 22/9/2016, Viện trưởng Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Nguyễn Văn Tỉnh đã ký  Quyết định số 492/QĐ-QHTL ngày 22/9/2016 quy định nhiệm vu, quyền hạn của các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ thuộc Viện Quy hoạch Thuỷ lợi

 

Quyết định đã quy định rõ nhiệm vu, quyền hạn của 11 đơn vị chuyên môn nghiệp vụ thuộc Viện Quy hoạch Thuỷ lợi: Phòng Tổ chức Hành chính; Phòng Kế hoạch Tổng hợp; Phòng Tài chính Kế toán; Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường; Phòng Đào tạo, Hợp tác quốc tế; 03 phòng Thiết kế Quy hoach (gồm Phòng QHTL Bắc Bộ, Phòng QHTL Bắc Trung Bộ, Phòng QHTL Nam Trung Bộ và Tây Nguyên); Phòng Khí tượng, Thuỷ văn; Phòng Quy hoạch Đê điều, phòng chống thiên tai; Phòng Thí nghiệm và Tư vấn quản lý chất lượng nước, môi trường; 

Nội dung chi tiết Quyết định số 492/QĐ-QHTL