Quyết định số 3908/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/9/2014 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch Thuỷ lợi

Ngày 12/9/2014, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã ký Quyết định số 3908/QĐ-BNN-TCCB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch Thuỷ lợi

 

Quyết định đã chỉ rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch Thuỷ lợi

Nội dung chi tiết Quyết định số 3908/QĐ-BNN-TCCB