Ban lãnh đạo Viện qua các thời kỳ

Thời kỳ đầu chuẩn bị cho việc thành lập Ủy ban trị thủy sông Hồng, ban lãnh đạo gồm: Hà Kế Tấn, Đinh Gia Khánh, Vũ Khắc Mẫn.
Ngày thành lập Viện 16/1/1961

1961:

Phó VP UBSH Đinh Gia Khánh

1962:

Quyền Chánh Văn phòng Đinh Gia Khánh
Phó chánh văn phòng Trần Nghĩa

1969:

Chánh văn phòng Đinh Gia Khánh
Phó chánh văn phòng Nguyễn Văn Sáng
Phó chánh văn phòng Nguyễn Cảnh Dinh

1973:

Chánh văn phòng Nguyên Văn Sáng
Phó chánh văn phòng Nguyễn Đình Chanh
Phó văn phòng Nguyễn Minh Hoàng

1977:

Viện trưởng Viện Quy hoạch và Quản lý nước Nguyễn Minh Hoàng
Phó viện trưởng Phan Tiến Hinh
Phó viện trưởng Đỗ Hồng Phấn

1980:

Viện trưởng Nguyễn Minh Hoàng
Phó viện trưởng Phân Tiến Hinh
Phó viện trưởng Trần Đức Khâm
Phó viện trưởng Vũ Văn Vĩnh

1984:  

Phụ trách viện Phan Tiến Hinh
Phó viện trưởng Trần Đức Khâm
Phó viện trưởng Vũ Văn Vĩnh
Phó viện trưởng Hoàng Trọng Quang

1985:

Viện trưởng Nguyễn Quang Sáng
Phó viện trưởng Trần Đức Khâm
Phó viện trưởng Vũ Văn Vĩnh

1990:

Quyền viện trưởng Phan Tiến Hinh
Phó viện trưởng Vũ Văn Vĩnh

2/1991:

Viện trưởng, Thứ trưởng Phan Sỳ Kỳ kiêm
Phó viện trưởng Nguyễn Quang Sáng
Phó viện trưởng Vũ Văn Vĩnh
Phó viện trưởng Nguyễn Trọng Sinh
Phó viện trưởng Nguyễn Đình Thịnh

12/1991:

Viện trưởng Nguyễn Đông
Phó viện trưởng Vũ Văn Vĩnh
Phó viện trưởng Nguyễn Trọng Sinh
Phó viện trưởng Nguyễn Đình Thịnh
Phó viện trưởng Phạm Xuân Sử

6/1995:

Quyền Viện trưởng Nguyễn Đình Thịnh
Phó viện trưởng Vũ Văn Vĩnh
Phó viện trưởng Nguyễn Trọng Sinh

9/1995:

Viện trưởng Nguyễn Đình Thịnh
Phó viện trưởng Vũ Văn Vĩnh
Phó viện trưởng Nguyễn Trọng Sinh

1996:

Viện trưởng Nguyễn Đình Thịnh
Phó viện trưởng Nguyễn Trọng Sinh
Phó viện trưởng Tô Văn Trường

1998: 

Viện trưởng Nguyễn Đình Thịnh
Phó viện trưởng Tô Văn Trường
Phó viện trưởng Tô Trung Nghĩa

1998: 

Viện trưởng Nguyễn Đình Thịnh
Phó viện trưởng Tô Văn Trường
Phó viện trưởng Tô Trung Nghĩa
Phó viện trưởng Lê Văn Học

12/1999:

Quyền Viện trưởng Tô Trung Nghĩa
Phó viện trưởng Tô Văn Trường
Phó viện trưởng Lê Văn Học

3/2001:

Viện trưởng Tô Trung Nghĩa
Phó viện trưởng Tô Văn Trường
Phó viện trưởng Lê Văn Học
Phó viện trưởng Vũ Hồng Châu

2007:

Viện trưởng Tô Trung Nghĩa
Phó viện trưởng Bùi Nam Sách
Phó viện trưởng Thái Gia Khánh
Phó viện trưởng Lê Hùng Nam

2010:

Viện trưởng Bùi Nam Sách
Phó viện trưởng Thái Gia Khánh
Phó viện trưởng Lương Ngoc Chung
Phó viện trưởng Đào Ngọc Tuấn

01/8/2016:

Viện trưởng Nguyễn Văn Tỉnh
Phó viện trưởng Thái Gia Khánh
Phó viện trưởng Lương Ngoc Chung
Phó viện trưởng Đào Ngọc Tuấn

01/8/2019: 

Phụ trách Viện Lương Ngọc Chung
Phó viện trưởngThái Gia Khánh
Phó viện trưởng Đào Ngọc Tuấn

11/12/2019:

Viện trưởng Đỗ Văn Thành
Phó viện trưởng Lương Ngọc Chung
Phó viện trưởng Thái Gia Khánh
Phó viện trưởng Đào Ngọc Tuấn