Định lượng tác động vận hành bậc thang thủy điện đến dòng chảy, môi trường nước lưu vực sông Sesan thuộc lãnh thổ Cămpuchia và Việt Nam

2017.01.05 - 2624 lượt xem

Tác động của vận hành hệ thống công trình bậc thang thủy điện đến diễn biến dòng chảy và chất lượng nước qua các bậc thang thủy điện, chất lượng nước trên dòng chính sông Sesan từ thị xã Kontum (Việt Nam) đến StrungTreng (Cămpuchia) đã được định lượng thông qua lần đầu đưa vào ứng dụng ở Việt Nam mô hình toán ECOLab. Kết quả tính toán đã cho thấy tác động xấu của các tổ hợp bất lợi trong vận hành hệ thống bậc thang thủy điện trên sông Sesan đều có thể giảm thiểu. Cụ thể tác động đối với chế độ dòng chảy vùng hạ du thuộc Cămpuchia là không lớn, chất lượng nguồn nước được duy trì ở điều kiện đảm bảo an toàn cho môi trường, cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt ở vùng hạ du lưu vực sông Sesan. Để đảm bảo duy trì dòng chảy cho vùng hạ du thuộc Cămpuchia thì vận hành điều tiết nước của Đập điều hòa là cần thiết, nếu không có Đập điều hòa tham gia điều tiết thì thủy điện Sesan 4 phải vận hành điều tiết đảm bảo duy trì dòng chảy về hạ du. Nghiên cứu đã kiến nghị chế độ vận hành cho các bậc thang thủy điện, đặc biệt là bậc thang Sesan 4 trong trường hợp có Đập điều hòa tham gia điều tiết.