Tuần (05/12/2022 - 11/12/2022)
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Cả ngày Học Nghị quyết ĐảngGiấy triệu tập P. 30101/12, 11:02
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Cả ngày Học Nghị quyết ĐảngTheo Giấy triệu tập P. 30101/12, 11:04
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Cả ngày Học Nghị quyết ĐảngGiấy triệu tập P. 30101/12, 11:06
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Cả ngày Học Nghị quyết ĐảngGiấy triệu tập P. 30101/12, 11:06
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Cả ngày Học Nghị quyết ĐảngGiấy triệu tập P. 30101/12, 11:02
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Cả ngày Học Nghị quyết ĐảngTheo Giấy triệu tập P. 30101/12, 11:04
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Cả ngày Học Nghị quyết ĐảngGiấy triệu tập P. 30101/12, 11:06
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Cả ngày Học Nghị quyết ĐảngGiấy triệu tập P. 30101/12, 11:06
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
7h45 Học Nghị quyết ĐảngGiấy triệu tập P. 30101/12, 11:02
Chiều Làm việc tại cơ quan 01/12, 11:02
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
8h30 Nghiệm thu đề tài NCKH (Phòng KHCN thông báo lịch cho các CN)Theo QĐ Hội đồng P. 20701/12, 10:28
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Sáng Học Nghị quyết ĐảngGiấy triệu tập P. 30102/12, 10:07
13h30 Nghiệm thu đề tài NCKHTheo QĐ Hội đồng P. 20702/12, 10:07
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Sáng Học Nghị quyết ĐảngGiấy triệu tập P. 30102/12, 10:07
14h30 Nghiệm thu đề tài NCKHTheo QĐ Hội đồng P. 20702/12, 10:07
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Cả ngày Đi công tác địa phương Tỉnh Thái Ngyên07/12, 14:40
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
8h30 Nghiệm thu đề tài NCKH (Phòng KHCN thông báo lịch cho các CN)Theo QĐ Hội đồng P. 20707/12, 14:40
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại cơ quan 07/12, 10:40
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Làm việc tại cơ quan 07/12, 10:40
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
8h30 Hội thảo Khoa họcTheo Giấy mời P. 30105/12, 16:24
14h30 Hội nghị xin ý kiến về đánh giá xếp loại Lãnh đạo ViệnLãnh đạo Viện, Trưởng các đơn vị , Công đoàn, Đoàn Thanh Niên P30108/12, 08:19
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
14h30 Hội nghị xin ý kiến về đánh giá xếp loại Lãnh đạo ViệnTheo lịch Viện trưởng P. 30107/12, 10:38
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
14h30 Hội nghị xin ý kiến về đánh giá xếp loại Lãnh đạo ViệnTheo lịch Viện trưởng P. 30107/12, 10:39
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
8h30 Hội thảo Khoa họcTheo lịch Viện trưởng P. 30107/12, 10:37
14h30 Hội nghị xin ý kiến về đánh giá xếp loại Lãnh đạo ViệnTheo lịch Viện trưởng P. 30107/12, 10:36
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Ghi chú: Đơn vị có dấu * chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan.