Tuần (27/09/2021 - 03/10/2021)
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
8h30 Rà soát các báo cáo chuyên đề QHPCTTTLLãnh đạo Viện;Tổ Tổng hợp Quy hoạch PCTTTL P.20723/09, 16:45
14h00 Báo cáo QHPCTTTLA. Chung - PVT; A.Tuấn - TP. KHCN TCTL23/09, 16:43
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
8h30 Rà soát các báo cáo chuyên đề QHPCTTTLTheo lịch Viện trưởng P.20724/09, 15:55
14h00 Báo cáo QHPCTTTLTheo lịch Viện trưởng Tại TCTL24/09, 16:02
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
8h30 Rà soát các báo cáo chuyên đề QHPCTTTLTheo lịch Viện trưởng P.20724/09, 15:55
Chiều Làm việc tại Viện 24/09, 15:55
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
8h30 Rà soát các báo cáo chuyên đề QHPCTTTLTheo lịch Viện trưởng P.20724/09, 15:55
Chiều Làm việc tại Viện 24/09, 15:55
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
8h30 Nghe báo cáo hồ sơ đề xuất danh mục QHPCTTTLA. Tuấn - TP. KHCN; Các phòng QHTL; Đê điều (Mời theo giờ) P.20723/09, 16:47
14h00 Nghe báo cáo hồ sơ đề xuất danh mục QHPCTTTLA. Tuấn - TP. KHCN; Các phòng QHTL; Đê điều (Mời theo giờ) P.20723/09, 16:47
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Làm việc tại Viện 24/09, 15:55
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại Viện 24/09, 15:55
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Làm việc tại Viện 24/09, 15:55
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
8h30 Báo cáo về bản đồ QHPCTTTLA. Tuấn - TP. KHCN; Lãnh đạo Viện P.20723/09, 16:43
Chiều Làm việc tại cơ quan 23/09, 16:50
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
8h30 Báo cáo về bản đồ QHPCTTTLTheo lịch Viện trưởng P.20724/09, 15:55
Chiều Làm việc tại Viện 24/09, 15:55
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
8h30 Báo cáo về bản đồ QHPCTTTLTheo lịch Viện trưởng P.20724/09, 15:55
Chiều Làm việc tại Viện 24/09, 15:55
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
8h30 Báo cáo về bản đồ QHPCTTTLTheo lịch Viện trưởng P.20724/09, 15:55
Chiều Làm việc tại Viện 24/09, 15:55
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Làm việc tại cơ quan 23/09, 16:43
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Làm việc tại Viện 24/09, 15:55
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại Viện 24/09, 15:55
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Làm việc tại Viện 24/09, 15:55
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Làm việc tại cơ quan 23/09, 16:43
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Làm việc tại Viện 24/09, 15:55
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại Viện 24/09, 15:55
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Làm việc tại Viện 24/09, 15:55
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Ghi chú: Đơn vị có dấu * chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan.