Tuần (27/03/2023 - 02/04/2023)
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
10h00 Họp đề xuất danh mục sự nghiệp công 2023 của ViệnA. Chung - PVT; A. Mạnh - TP. KHCN*; A. Tuấn -TP. Bắc Bộ Cục Thuỷ lợi25/03, 11:51
14h00 Làm việc với phòng QHTL Bắc Trung Bộ (K4)A. Chung - Phó VT; Phòng TCHC; KHTH; TCKT; KHCN&MT; KTTV; HTQT P. 30125/03, 11:50
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
10h00 Họp đề xuất danh mục sự nghiệp công 2023 của ViệnTheo lịch Viện trưởng Tại Cục Thuỷ lợi25/03, 11:53
14h00 Làm việc với phòng QHTL Bắc Trung Bộ (K4)Theo lịch Viện trưởng P. 30125/03, 11:54
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại cơ quan 24/03, 16:05
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Làm việc tại cơ quan 24/03, 16:05
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
8h30 Họp Đảng uỷBCH Đảng uỷ P. 20724/03, 15:37
Chiều Làm việc với một số đơn vị của Cục Thuỷ lợiPhòng KHCN; Bắc Bộ Tại Cục Thuỷ lợi24/03, 15:40
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
8h30 Họp Đảng uỷTheo lịch Viện trưởng P. 20724/03, 16:05
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại cơ quan 24/03, 16:05
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Làm việc tại cơ quan 24/03, 16:05
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
8h30 Họp Hội đồng thẩm định đề cương dự án ĐTCBP. K5; Theo Giấy mời Cục Thủy lợi27/03, 09:12
14h00 Báo cáo tình hình nguồn nước vụ Hè Thu 2003 khu vực Trung bộ - Tây Nguyên A. Khánh - PVT; C. Nhung - TP. K5 chủ trì báo cáo*; A. Thành - TP. K4 phối hợp cung cấp tài liệu; Cục Thuỷ lợi27/03, 08:17
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Làm việc tại cơ quan 24/03, 16:05
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
14h00 Báo cáo tình hình nguồn nước hè thu khu vực Trung bộ - Tây Nguyên Cục Thuỷ lợi27/03, 08:21
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Làm việc tại cơ quan 24/03, 16:05
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Đi công tác địa phươngPhòng QHTL Bắc Bộ; TTCNTNN Hải Dương27/03, 08:11
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Làm việc tại cơ quan 24/03, 16:05
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại cơ quan 27/03, 08:21
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Làm việc tại cơ quan 24/03, 16:05
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
8h30 Giao ban thángLĐ Viện; Trưởng các đơn vị P. 30124/03, 14:45
Làm việc tại cơ quan 24/03, 14:45
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
8h30 Giao ban thángTheo lịch Viện trưởng P. 30124/03, 16:05
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
8h30 Giao ban thángTheo lịch Viện trưởng P. 30124/03, 16:05
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
8h30 Giao ban thángTheo lịch Viện trưởng P. 30124/03, 16:05
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Ghi chú: Đơn vị có dấu * chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan.