Tuần (01/03/2021 - 07/03/2021)
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
8h30 Hội ý lãnh đạoLĐ Viện P. 20926/02, 15:15
9h00 Công bố Quyết định về công tác cán bộLĐ Viện; A. Sách; LĐ các phòng có cán bộ và cán bộ được bổ nhiệm P. 20726/02, 15:15
Chiều Họp tại Ban 1A. Hiếu; LĐ Phòng Bắc Bộ (VP Chung dự thay Thanh Trì26/02, 15:15
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
8h30 Hội ý lãnh đạoTheo lịch Viện trưởng P. 20926/02, 15:15
9h00 Công bố Quyết định về công tác cán bộTheo lịch Viện trưởng P. 20726/02, 15:15
Chiều Họp tại Ban 1Theo lịch Viện trưởng Thanh Trì26/02, 15:15
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
8h30 Hội ý lãnh đạoTheo lịch Viện trưởng P. 20926/02, 15:15
9h00 Công bố Quyết định về công tác cán bộTheo lịch Viện trưởng P. 20726/02, 15:15
Chiều Làm việc tại cơ quan 26/02, 15:15
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
8h30 Hội ý lãnh đạoTheo lịch Viện trưởng P. 20926/02, 15:15
9h00 Công bố Quyết định về công tác cán bộTheo lịch Viện trưởng P. 20726/02, 15:15
Chiều Làm việc tại cơ quan 26/02, 15:15
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
9h00 Làm việc với cán bộ Viettel về đề án Viễn thám P. 20901/03, 15:37
Chiều Làm việc tại cơ quan 26/02, 15:15
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Làm việc tại cơ quan 26/02, 15:15
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại cơ quan 01/03, 15:38
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Làm việc tại cơ quan 26/02, 15:15
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
8h30 Làm việc với phòng Bắc Bộ và Đê Điều (Hoãn)P. BB*; P. ĐĐ* báo cáo; A. Tuấn; A. Chung; 4 Phòng chức năng; Cán bộ P. BB và P. ĐĐ P. 20701/03, 16:34
Chiều Làm việc tại cơ quan 26/02, 15:15
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
8h30 Làm việc với phòng Bắc Bộ và Đê Điều (Hoãn)Theo lịch Viện trưởng P. 20701/03, 16:35
Chiều Làm việc tại cơ quan 26/02, 15:15
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại cơ quan 26/02, 15:15
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
8h30 Làm việc với phòng Bắc Bộ và Đê ĐiềuTheo lịch Viện trưởng P. 20726/02, 15:15
Chiều Làm việc tại cơ quan 26/02, 15:15
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
8h30 Làm việc với phòng Bắc Trung BộP. K4* báo cáo; A Chung; 4 Phòng chức năng; Cán bộ phòng K4 P. 20726/02, 15:15
Chiều Làm việc tại cơ quan 26/02, 15:15
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
8h30 Làm việc với phòng Bắc Trung BộTheo lịch Viện trưởng 26/02, 15:15
Chiều Làm việc tại cơ quan 26/02, 15:15
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại cơ quan 26/02, 15:15
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Làm việc tại cơ quan 26/02, 15:15
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Làm việc tại cơ quan 26/02, 15:15
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Làm việc tại cơ quan 26/02, 15:15
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại cơ quan 26/02, 15:15
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Làm việc tại cơ quan 26/02, 15:15
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Ghi chú: Đơn vị có dấu * chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan.