Tuần (17/01/2022 - 23/01/2022)
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
7h00 Kiểm tra công tác lấy nước đợt 2Theo Giấy mời; A. Sơn - P. Bắc Bộ; A. Phùng - P. TV ĐBBB13/01, 14:42
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
14h00 Họp dự án Bắc Thanh Hóa tại TCTLTT tư vấn thủy lợi; P. K4 Tại TCTL14/01, 17:17
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
7h00 Làm việc tại Viện 14/01, 15:55
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
7h00 Làm việc tại Viện 13/01, 15:01
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
8h30 Kiểm điểm tập thể lãnh đạo Viện:Mời LĐ Viện; Đảng Uỷ; Công Đoàn; Đoàn TN và Trưởng các đơn vị tham dự P. 30113/01, 16:33
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
8h30 Kiểm điểm tập thể lãnh đạo ViệnTheo lịch Viện trưởng P. 30114/01, 17:17
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
8h30 Kiểm điểm tập thể lãnh đạo ViệnTheo lịch Viện trưởng P. 30114/01, 15:55
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
8h30 Kiểm điểm tập thể lãnh đạo ViệnTheo lịch Viện trưởng P. 30114/01, 15:58
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
8h30 Làm việc về QH tỉnh Hải Dương liên quan đến HĐ của Viện với TỉnhMời PGS Lê Việt Hòa; Phòng Bắc Bộ; Phòng Đê điều P. 20713/01, 14:42
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Dự kiến đi công tác Thanh Hóa Thanh Hóa14/01, 17:17
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
8h30 Làm việc tại Viện 14/01, 15:55
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
8h30 Làm việc tại Viện 13/01, 15:01
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
8h30 Làm việc tại TCTLA. Chung - PVT; A. Sơn - TPTCHC Số 2 Ngọc Hà13/01, 14:42
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
8h30 Làm việc tại TCTL Số 2 Ngọc Hà14/01, 17:17
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
8h30 Làm việc tại Viện 14/01, 15:55
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
8h30 Làm việc tại Viện 13/01, 15:01
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
8h30 Làm việc tại BộA. Chung - PVT; A. Sơn - TPTCHC Số 2 Ngọc Hà13/01, 14:42
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
8h30 Làm việc tại Bộ Số 2 Ngọc Hà14/01, 17:17
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
8h30 Làm việc tại Viện 14/01, 15:55
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
8h30 Làm việc tại Viện 13/01, 15:01
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Ghi chú: Đơn vị có dấu * chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan.