Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
8h30 Giao ban thángLĐ Viện; P. KHTH*; A. Sách; P. TCHC; Trưởng các đơn vị P.20727/11, 15:49
14h00 Làm việc tại Viện 27/11, 15:49
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Sáng Giao ban thángTheo lịch Viện trưởng P. 20727/11, 15:49
Chiều Làm việc tại Viện 27/11, 15:49
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Sáng Giao ban thángTheo lịch Viện trưởng P. 20727/11, 15:49
Chiều Làm việc tại Viện 27/11, 15:49
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Sáng Giao ban tháng 27/11, 15:49
13h30 Họp nghiệm thu các dự án phòng Môi trường 27/11, 15:49
14h30 Họp nghiệm thu các dự án phòng Thủy văn 27/11, 15:49
15h30 Họp nghiệm thu các dự án phòng Bắc Bộ 27/11, 15:49
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Đi công tác địa phươngP. KHTH* Đông Nam Bộ02/12, 16:15
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
9h00 Họp triển khai công tác KHCNA. Tuấn KHCN P. 21127/11, 15:49
Chiều Làm việc tại Viện 27/11, 15:49
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Cả ngày Làm việc tại Viện 27/11, 15:49
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Cả ngày Làm việc tại Viện 27/11, 15:49
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Đi công tác địa phươngP. KHTH* Đông Nam Bộ02/12, 16:15
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Làm việc tại Viện 02/12, 16:16
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Cả ngày Làm việc tại Viện 27/11, 15:49
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Cả ngày Làm việc tại Viện 27/11, 15:49
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Đi công tác địa phươngP. KHTH* Đồng bằng sông Cửu Long02/12, 16:15
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Làm việc tại Viện 02/12, 16:16
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Cả ngày Làm việc tại Viện 27/11, 15:49
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Cả ngày Làm việc tại Viện 27/11, 15:49
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Đi công tác địa phươngP. KHTH* Đồng bằng sông Cửu Long02/12, 15:56
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Làm việc tại Viện 02/12, 16:13
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại Viện 02/12, 16:13
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Làm việc tại Viện 02/12, 16:14
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Ghi chú: Đơn vị có dấu * chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan.