Dự báo 10 ngày GFS (NOAA) (Bước thời gian 3h)(từ ngày 25-09-2023 đến ngày 05-10-2023 )

Dự báo Mưa

Dự báo Nhiệt độ

Dự báo Tốc độ gió

Dự báo Gió giật

Dự báo Lượng mây

Dự báo Chiều cao sóng

BẢN ĐỒ DỰ BÁO MƯA, GIÓ VÀ NHIỆT ĐỘ THEO VỊ TRÍ ແຜນທີ່ຄາດຄະເນເລື່ອງຝົນ, ລົມ ແລະ ອຸ່ນນະພູມຕາມທີ່ຕັ້ງ

Tải bảng mưa dự báo 10 ngày GFS (NOAA) - lưới 0.25 độ ຕາຕະລາງຄາດຄະເນເລື່ອງຝົນພາຍໃນ 10 ມື້

Tải bảng nhiệt độ dự báo 10 ngày GFS (NOAA) - lưới 0.25 độ ຕາຕະລາງເລື່ອງອຸ່ນນະພູມຄາດຄະເນພາຍໃນ 10 ມື້

Tải bảng gió dự báo 10 ngày GFS (NOAA) - lưới 0.25 độ ຕາຕະລາງເລື່ອງລົມ

Tải bảng gió giật dự báo 10 ngày GFS (NOAA) - lưới 0.25 độ ຕາຕະລາງຄາດຄະເນເລື່ອງລົມແບບບັງເອີ່ນ

Tải bảng áp suất dự báo từ 10 ngày GFS (NOAA) - lưới 0.25 độ  ຄວາມດັນ

Tải bảng độ ẩm tương đối dự báo 10 ngày GFS (NOAA) - lưới 0.25 độ ຄວາມຊຸ່ມຂອງອາກາດ

Tải bảng lượng mây dự báo 10 ngày GFS (NOAA) - lưới 0.25 độ  ເປີເຊັນຂອງເມັກ

 

 

(Các nguồn số liệu này được khai thác từ sản phẩm dự báo từ mô hình GFS (Global Forecast System) và CFS (Climate Forecast System ) trên hệ thống NOMADS của Cục quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA). Các thông tin này được cung cấp miễn phí bởi Viện Quy hoạch Thủy lợi để thí nghiệm và tham khảo mà thôi. Người sử dụng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự chính xác cũng như mọi hậu quả do việc sử dụng các dự báo. Viện Quy hoạch Thủy lợi chỉ cung cấp nguyên bản các dự báo và hoàn toàn không bảo đảm sự chính xác, cách sử dụng và áp dụng các dự báo. Trong tất cả mọi trường hợp, Viện Quy hoạch hoàn toàn không chịu trách nhiệm với người sử dụng hay một bên thứ ba khác về mọi tổn thất và hậu quả trực tiếp cũng như gián tiếp do sử dụng hay lạm dụng các dự báo.).   

(Ý kiến đóng góp xin gửi về : Bùi Quang Tuấn; 0912653837 buidangminhgm@gmail.com;  ).