Tuần (03/04/2023 - 09/04/2023)
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
9h00 Làm việc tại cơ quan P. 20931/03, 14:13
14h00 Giao ban thángLãnh đạo Viện, Trưởng các đơn vị P. 30131/03, 13:56
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Sáng Làm việc tại cơ quan 03/04, 08:26
14h00 Giao ban thángTheo lịch Viện trường P. 30103/04, 08:25
Chiều Họp tại Bộ KHCN Bộ KHCN03/04, 08:56
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Sáng Làm việc tại cơ quan 03/04, 08:27
14h00 Giao ban thángTheo lịch Viện trường P. 30103/04, 08:25
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Sáng Làm việc tại cơ quan 03/04, 08:27
14h00 Giao ban thángTheo lịch Viện trường P. 30103/04, 08:25
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
8h30 Làm việc tại cơ quan 31/03, 13:56
Chiều Làm việc với một số cơ quan của BộCác đơn vị liên quan Bộ Nông nghiệp & PTNT31/03, 13:56
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Làm việc tại cơ quan 03/04, 08:27
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại cơ quan 03/04, 08:28
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Làm việc tại cơ quan 03/04, 08:28
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
6h00 Công tác địa phươngP.Bắc Bộ; TTCNTNN Lào Cai31/03, 13:56
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Làm việc tại cơ quan 03/04, 08:28
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại cơ quan 03/04, 08:28
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Làm việc tại cơ quan 03/04, 08:28
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
6h00 Công tác địa phươngP.Bắc Bộ; TTCNTNN Lào Cai31/03, 13:56
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Làm việc tại cơ quan 03/04, 08:29
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại cơ quan 03/04, 08:29
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Làm việc tại cơ quan 03/04, 08:29
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
6h00 Công tác địa phươngP.Bắc Bộ; TTCNTNN Yên Bái31/03, 13:56
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Làm việc tại cơ quan 03/04, 08:29
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại cơ quan 03/04, 08:30
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Làm việc tại cơ quan 03/04, 08:30
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Ghi chú: Đơn vị có dấu * chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan.